iTeen 大本營


1 . 雙雙的生日將近,明明提議幫雙雙搞生日派對,你覺得小唯會帶一樣什麼東西出席生日派對呢?
  • A. 神秘面具 A. 神秘面具
  • B. 生日蛋糕 B. 生日蛋糕
  • C. 氣球 C. 氣球
  • D. 生日帽 D. 生日帽