iTeen 大本營


小學生德育故事演講比賽親子倡廉組2016-金獎《一定升到名牌幼稚園?》

第二十屆荃灣葵涌青衣區小學生德育故事演講比賽-親子倡廉組 金獎:一定升到名牌幼稚園? 佛教林金殿紀念小學 周堯同學、黃潔英女士

2016年05月18日

第二十屆荃灣葵涌青衣區小學生德育故事演講比賽-親子倡廉組
金獎:一定升到名牌幼稚園?
佛教林金殿紀念小學  周堯同學、黃潔英女士

 

媽:阿妹,點解你頭先面試班唔答老師問題架?

堯:呀媽,阿妹怕醜d啫!佢已經進步左好多架喇!

媽:我驚你呀妹入唔到去你嗰間聖瑪利亞名牌幼稚園!咁點升你嗰間名牌小學啫!

堯:阿媽,人人嘅性格都唔同架嘛!呀妹仲細……

媽:我唔理,我一定一定要佢入到!

堯:呢D邊有得寫包單架?

媽:事源係咁既!總之呀媽有辦法啦!

堯:點解佢會咁肯定阿妹一定入到呢?有古怪!

媽:事源係咁嘅……

堯:歡迎大家嚟到互聯網嘅世界,你地好!呢度係聖瑪利亞名牌幼稚園嘅討論區。

媽:我想我呀女入到去聖瑪利亞名牌幼稚園呀!

堯:我都想呀!我都想呀!

媽:咁我呀女報咩嘢興趣班好呀?

堯:係囉係囉!報咩好呀?

堯:唔…唔…()其實呢!我係聖瑪利亞名牌幼稚園嘅校長嘅表舅父,大家要幫手嘅話就PM我啦!

媽:我要呀!校長表舅父,點先可以令我個女一定入到去架?

堯:好簡單姐!只要係俾D誠意就得喇!

媽:咁即係……

堯:我知道校長最近搬左屋,你俾五萬蚊我啦,等我送份禮俾佢,再幫你美言幾句!你明啦…

媽:咁點得架!算唔算賄賂架?

堯:唔算唔算!親戚之間送份禮之嘛!你唔想就算啦!大把人喺度求我呀!

媽:我要呀!一於咁話!聽日俾錢你!

堯:(扮新聞報導開場音樂)又到播新聞嘅時間,今日警方拘捕左一名騙徒,專門喺討論區聲稱係聖瑪利亞名牌幼稚園嘅校長嘅表舅父,去欺騙家長行賄校長,以求學位,喺呢度我地呼籲市民,根據《防止賄賂條例》最高刑罰為罰款五十萬及入獄七年,大家千祈唔好以身試法呀!

媽:吓!原來應該係呃人架?好在我話聽日先俾錢佢咋!

堯:我都覺得奇喇!點解你會咁肯定阿妹一定入到呢!阿媽呀,做呢D行賄嘅事情係要坐監架!其實阿妹唔一定要入到名牌幼稚園啫!做人最緊要係問心無愧呀麻!

媽:我知道喇!對唔住呀!我以後一定會以身作則!做個廉潔嘅好榜樣俾你睇架!

堯、媽:多謝!