iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir考考你
更多
純文字 返回上一頁

旅遊保險

負責員工福利的行政經理,要點篩選旅遊保險供應商呢?

2015年12月01日

(Andy是保險從業員,Aaron是入境處福利主任)
(地點在辦公室內)

Andy:		Aaron,希望你哋部門認真考慮我公司呢個旅遊保險計劃,真係相當抵㗎,值得向你哋員工推介。
Aaron:		放心,招標工作評分之後,我會話你知個結果。
Andy:		其實我哋而家推呢個旅遊保,仲會送返個潮汕一日遊俾你㗎,當係一種體驗。
Aaron:		我唔收得過喎。


問題:Aaron為何不接受Andy的一日遊套票?
A.	因為Aaron對潮汕無興趣
B.	因為一日遊太少了
C.	因為有機會犯法

答案:C 

Aaron身為政府部門福利主任,在洽談公務員旅遊保險事宜期間,如果接受保險推銷員Andy的旅遊套票,等於接受公務往來人士的「利益」,屬以權謀私,會觸犯《防止賄賂條例》第4條。