iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir考考你
更多
純文字 返回上一頁

Win Win雙贏

幫公司採購時,店員話有贈品,係咪Win Win雙贏?

2015年06月16日


(電腦商場內,KO爸在把玩手提電腦,電腦銷售員在旁口沫橫飛)

KO爸:「老闆,你部電腦比街頭嗰間貴一成喎,平啲可以嘛?」

職員:「老細你諗住點用部機架?」

KO爸:「我老闆托我買俾佢拎去外國開會用架!」

職員:「咁你都係出公數唧,嗱,價錢無得減,我就送兩隻電腦手指俾你私人用,唔寫落單架!」

問題:KO爸應該接受這項交易嗎?
A. 應該,兩隻電腦手指的價值已補足手提電腦的差額。 
B. 應該,反正出公數唧!
C. 不應該,銷售員正在以電腦手指賄賂KO爸買貴價電腦。 

為何電腦優惠會變成貪污陷阱? 看看介紹法例的短片答案:C 
KO爸為老闆選用商務旅行用的電腦,其實是執行公事,而電腦銷售員私下提供電腦手指,要求KO爸接受以較貴價格購入電腦,令公司蒙受損失,正正是違反「防止賄賂條例」。